ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ (PROJECT)

Η ιδέα του έργου (project) ξεκίνησε από προηγούμενη συνεργασία μεταξύ των πόλεων και από διεθνείς σχέσεις που είχαν ήδη δημιουργηθεί μεταξύ τοπικών αρχών και ινστιτούτων. Οι εταίροι έχουν την πρόθεση να αναπτύξουν την συνεργασία τους πάνω σε θέματα ιθαγένειας, μείωσης του αποκλεισμού λόγω εθνικότητας, ενσωμάτωσης και διαπολιτισμικού διαλόγου, δημιουργώντας έναν πρώτο πυρήνα ενός θεματικού δικτύου, το οποίο θα επεκταθεί με τον χρόνο σε νέους συνεργάτες, εγκαθιδρύοντας μορφές μακροχρόνιας συνεργασίας και ενισχύοντας  την αλληλεπίδραση μεταξύ των πόλεων και των Ευρωπαϊκών ινστιτούτων.

Το έργο (project) θα εκτελεστεί τόσο σε τοπικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο, ένας μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων θα εμπλακεί άμεσα και έμμεσα. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,  8 πολυεθνικές εκδηλώσεις θα οργανωθούν μέσα σε 24 μήνες. Οι δραστηριότητες του έργου (project)  έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να επιτρέπουν τους συμμετέχοντες να συζητούν, να ανταλλάσσουν ιδέες και εμπειρίες, να βελτιώνουν και να ενισχύουν τις τοπικές δράσεις, με την προοπτική να τις μοιράζονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εταίροι πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το bottom – up μοντέλο για τις δραστηριότητες, προκειμένου να κάνουν τους συμμετέχοντες να νιώσουν ότι εμπλέκονται στο σημαντικό Ευρωπαϊκό στάδιο της οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής ατζέντας για την μετανάστευση και προσπαθώντας να βελτιώσουν τις συνθήκες για πολιτική και δημοκρατική συμμετοχή σε επίπεδο Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη εκλαμβάνεται συχνά από πολλούς ανθρώπους ως αόριστο και αφιλόξενο πεδίο, οι συμμετέχοντες θα έχουν, μέσω των δραστηριοτήτων του έργου, μία σημαντική εμπειρία της Ευρώπης πιο κοντά στους πολίτες της. Αυτό το είδος της διαδικασίας μπορεί πραγματικά να συνεισφέρει για να χτιστεί μία Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς ξεκινώντας από το τοπικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα, οι εταίροι (Δήμοι και Σύνδεσμοι / ΜΚΟ) είναι τα κύτταρα της δικής μας Ευρώπης, καθώς αυτοί είναι ικανοί να ενεργοποιήσουν τις διαδρομές ενσωμάτωσης και καλής συνύπαρξης από τη βάση.

Μέσα από τη σύγκριση εμπειριών διαφορετικών εθνικών πραγματικοτήτων, οι εταίροι και οι εμπλεκόμενοι φορείς θα είναι σε θέση να συντάξουν ένα εγχειρίδιο σχετικά με τις ηθικές πρακτικές για την καταπολέμηση του αποκλεισμού λόγω εθνικότητας, την πρόληψη του ρατσισμού και την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ ντόπιων και μεταναστών. Το εγχειρίδιο θα παρουσιασθεί και συζητηθεί με τους τοπικούς διαχειριστές και όσους χαράζουν πολιτική στις πόλεις των εταίρων και την ΕΕ κατά τη διάρκεια των διεθνών εκδηλώσεων του έργου, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να παίξουν πλήρως το ρόλο τους στη δημοκρατική ζωή της ΕΕ.