OM PROJEKTET

Projektidén är baserad på tidigare samarbeten mellan städer och internationella relationer som redan etablerats mellan lokala myndigheter och institutioner. Projektet syftar till att utveckla samarbeten kring frågor som gäller medborgarskap, minskat stigma på grund av etnisk bakgrund, integration och interkulturell dialog för att skapa en kärna till ett tematiskt nätverk som kommer utvecklas över tid och inkludera nya partners, etablera långsiktiga samarbeten och stärka relationen mellan städer och EU institutioner.

 

Projektet kommer utföras både på lokal och EU nivå. På den lokala nivån kommer ett stort antal medverkande att vara direkt eller indirekt involverade. På EU nivån kommer åtta transnationella evenemang att arrangeras inom tjugofyra månader. Projektets aktiviteter har planerats för att skapa förutsättningar för deltagarna att diskutera, utbyta idéer och erfarenheter, för att kunna förbättra och berika de lokala processerna genom att dela dem på EU nivån. Projektdeltagarna kommer att använda ett underifrånperspektiv i deras aktiviteter för att få de medverkande att känna sig involverade i den viktiga demokratiska processen att bygga ”The European Agenda for migration” och i att försöka förbättra förutsättningarna för medborgerlig och demokratisk delaktighet på EU nivå. För många framstår EU som något vagt eller fientligt och därför kommer de medverkande att genom projektets aktiviteter få erfarenheter av ett Europa som står närmare sina medborgare. Denna typ av process kan bidra till att bygga upp ett inkluderande Europa, med utgångspunkt på den lokala nivån. Projektets partners (kommuner och organisationer/ideella föreningar) är byggstenar i vårt Europa, då de kan möjliggöra inkludering och motverka segregation underifrån.

 

Genom att jämföra olika länders erfarenheter kommer deltagarna och andra involverade intressenter kunna ta fram en handbok om de bästa metoderna för att förhindra stigma på grund av etnisk bakgrund, för att motverka rasism och för att främja förståelse mellan invånare och immigranter. Dokumentet kommer att presenteras och diskuteras med de lokala myndigheterna och politikerna i partnerstäderna och av EU under projektets internationella evenemang, och på så sätt stärka deltagarnas roll i det demokratiska EU.